Os nosos servizos

Os servizos que Bergantiños Solucións Laborais, S.L. está en posición de ofertar inclúen:
  • Destaca a nosa laboura en:
  • Avaliación de riscos de empresa (seguridade, medicións hixiénicas, ergonomía)
  • Plans de emerxencia
  • Formación de recursos humáns
  • A coordinación de actividades preventivas
  • Coordinación de seguridade e saúde en fase de execución obras de construcción
  • Recurso preventivo en obra, elaboración de plans de seguridade e saúde…

Acceda ós cursos dispoñibles ou vexa a oferta formativa de máis abaixo

Acceso a cursos online

Formación especializada sector construcción

Dende Bergantiños Solucións Laborais, S.L. poñemos a disposición das empresas un aula permanente de formación sito no Viveiro de Empresas de Carballo, no que se impartirán de xeito continuada as accións formativas recollidas no convenio da construcción, válidas para a obtención da tarxeta TPC por parte da Fundación Laboral da Construcción.

O material didáctico a empregar nestas accións formativas ven homologado pola FLC, e o persoal docente responsable da súa impartición, conta cunha ampla experiencia no sector da docencia no eido da construcción.

Tanto os horarios como o lugar de impartición son totalmente flexibles, podéndose levar a cabo nas propias instalacións da empresa e nas modalidades presencial, a distancia ou mixta. En todo caso, tódolos nosos curso se adaptan as esixencias tanto da empresa como do alumnado.

Cursos de Construcción e Metal homologados

Bergantiños Solucións Laborais, S.L. é unha das primeiras entidades de Carballo na xestión de formación homologada pola Fundación Laboral da Construción para a impartición das accións formativas recollidas no convenio da construción, o acordo de metal, do vidro e da madeira e moble, válidas para a obtención das respectivas tarxetas profesionais TPC, TPM, TPV, TPMM.

A relación de actividades formativas homologadas son as seguintes:

- Aula permanente ou nivel inicial

- Persoal directivo de empresa

- Responsables de obra e técnicos de execución

- Mandos intermedios

- Delegados de prevención

- Administrativos

- Nivel básico de prevención na construción

- Albanelaría

- Traballos de demolición e rehabilitación

- Encofrados

- Ferrallado

- Revestimento de yeso

- Electricidade

- Fontanaría

- Cantaría

- Pintura

- Solados e alicatados

- Operadores de aparellos elevadores

- Operadores de vehículos e maquinaria de movemento de terras

- Operadores de equipos manuais

- Traballos de aislamiento e impermeabilización

- Operario de instalacions temporais de obra e auxiliares

- Traballos de montaxe de estructuras tubulares

- Estabilización de explanadas e estendido de firmes

- Colocación de materiais de cubrición

- Conservación e explotación de estradas

- Execución de túneles e sostemento das escavacións subterráneas e dos noiros

- Cimentacións especiais, sondaxes e perforacións

- Traballos de construción e mantemento de vías férreas

- Traballos marítimos

- Traballos de redes de abastecemento, saneamento e pocería

- Traballos de montaxe de prefabricar de formigón en obra

- Operario de taller de materiais

- Instalación de ascensores - Sector Metal

- Instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, ferraxaría e carpintaría metálica - Sector Metal

- Instalador de elementos de carpintaría e moble

- Montador de estruturas de madeira

- Instalador de ventás e acristalamentos

- Instalador de rótulos

Albanelaría (6h)

Traballos de demolición e rehabilitación (6h)

Encofrados (6h)

Ferrallado (6h)

Revestimento de yeso (6h)

Electricidade (6h)

Fontanaría (6h)

Cantaría (6h)

Pintura (6h)

Solados e alicatados (6h)

Operadores de aparellos elevadores (6h)

Operadores de vehículos e maquinaria de movemento de terras (6h)

Operadores de equipos manuais (6h)

Traballos de aislamiento e impermeabilización (6h)

Operario de instalacions temporais de obra e auxiliares (6h)

Traballos de montaxe de estructuras tubulares (6h)

Estabilización de explanadas e estendido de firmes (6h)

Colocación de materiais de cubrición (6h)

Conservación e explotación de estradas (6h)

Execución de túneles e sostemento das escavacións subterráneas e dos noiros (6h)

Cimentacións especiais, sondaxes e perforacións (6h)

Traballos de construción e mantemento de vías férreas (6h)

Traballos marítimos (6h)

Traballos de redes de abastecemento, saneamento e pocería (6h)

Traballos de montaxe de prefabricar de formigón en obra (6h)

Operario de taller de materiais (6h)

Instalación de ascensores - Sector Metal (6h)

Instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, ferraxaría e carpintaría metálica - Sector Metal (6h)

Instalador de elementos de carpintaría e moble (6h)

Montador de estruturas de madeira (6h)

Instalador de ventás e acristalamentos (6h)

Instalador de rótulos (6h)

Para máis información cháme ó 981 73 28 87.

Pódese descargar a programación dos cursos e as fichas de inscripción nos seguintes enlaces:

Programación de cursos de PRL Agosto 2020Programación de cursos de PRL Agosto 2020

Bonificacións das accións

Dende Bergantiños Solucións Laborais, S.L. asesorarémoslle para xestionar a bonificación das accións formativas contratadas, con cargo ás cotas á seguridade social, a través da Fundación Tripartita para a Formación e o Emprego, resultando un custe cero para a empresa e o traballador.

Protección de datos de carácter personal (LOPD)

Asesoramento integral para a adaptación á Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, (LOPD).

Trátase dunha Lei Orgánica que ten por obxeto garantir e protexer, no que respecta ó tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra, intimidade e privacidade persoal e familiar.