Aviso Legal

Bergantiños Solucións Laborais, S.L. Inscrita no Reg. Mercantil da Coruña, Tomo 3.289 do Arquivo, Sección Xeral, ao Folio 152, Folla N° C-43.134, Inscrición 1ª C.I.F.: B-70.147.244

1° ACEPTACIÓN DOS TERMOS DE USO

A visita ou acceso a este sitio web é absolutamente voluntaria atribuíndo a quen accede ao mesmo a condición de usuario. Atendendo á súa condición de usuario, e polo feito de acceder a este sitio web propiedade de Bergantiños Solucións Laborais, SL., en diante BSL, esíxeselle a aceptación dos Termos de Uso que en cada momento se atopen vixentes na presente dirección, polo cal o Usuario deberá ler detidamente e aceptar sen ningún tipo de reservas a presente Advertencia Legal antes de realizar calquera tipo de operación, visionado, utilización, etc. con este sitio web.

2° MODIFICACIÓNS DO PRESENTE AVISO LEGAL

BSL resérvase o dereito a modificar o presente aviso para adaptalo ás novidades lexislativas ou jurisprudenciales así como modificacións ou prácticas da empresa. En tales casos, unha vez coñecida a modificación por BSL, avisarase con antelación prudencial dos cambios que se vaian a introducir no presente Aviso Legal concernentes ás Condicións Xerais de Uso, Política de Protección de Datos e demais normativa aplicable aos Servizos da Sociedade da Información, e de cando comezarán a fornecer plenos efectos os cambios.

3° PROPIEDADE INTELECTUAL

O usuario entende que todo o material e contido da páxina: os textos, imaxes, animacións, software e resto de contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de BSL, salvo no mencionado no apartado anterior referente a hipervínculos.

Por tanto, o usuario só está autorizado a visualizar todo o material e contido desta páxina tal e como se presenta e a descargar nunha soa computadora unha copia do material para o seu uso persoal e privado, nunca con propósitos comerciais, sempre que o usuario cumpra con todas as normativas de propiedade industrial e intelectual.

BSL autoriza o establecemento de ligazóns entre outras webs e a súa, sempre que se respecten as seguintes condicións:
- Que non se cre a impresión de que concorre unha inexistente relación ou vinculación comercial, incluídas as relacións de distribución, axencia ou concesión entre BSL e os titulares, responsables ou anunciantes desde a que se crea a ligazón.
- Que non se cre a impresión de que os contidos ou web de BSL pertencen ou foron deseñados polos titulares, responsables ou anunciantes na web desde a que se establece a ligazón.
- Que non se ofreza unha imaxe de BSL ou dos seus produtos que resulte distorsionada, hilarante, prexudicial, difamante ou equivocada.
- Que a ligazón non se estableza desde unha web cuxos contidos resulten contrarios á Lei, á moral e á orde pública, incluídas aquelas en as que se inclúa contido pornográfico, xenófobo, violento, delituoso ou ilícito.

4° USO DO SERVIZO E RESPONSABILIDADES

As condicións de acceso e uso da presente web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web e dos servizos que se ofrecen.

Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros, prohibíndose expresamente:
- Realizar actuacións que poidan producir na web ou a través da mesma e por calquera medio algún tipo de dano aos sistemas de BSL ou a terceiros.
- Realizar publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta spaming (envío de correos masivos) ou o envío de grandes mensaxes co fin de bloquear os servidores da rede (mail bombing).
BSL non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida nas páxinas de Internet de BSL.
BSL declina toda responsabilidade no caso de que o acceso ou as visitas á súa web vísense imposibilitadas ou dificultadas debido a unha interrupción ou defectuosa prestación da subministración eléctrica, telefónico ou doutros provedores de telecomunicacións alleos a BSL, ou no caso de producirse conflitos sociais ou outros supostos de forza maior, ou calquera actuación dun terceiro, incluídos os requirimentos ou ordes administrativas ou xudiciais, sabotaxes ou saturacións, intencionadas ou non.
Declínase igualmente toda responsabilidade derivada dos danos e prexuízos que puidese sufrir o visitante nos seus medios informáticos ou telemáticos a consecuencia da produción de calquera das circunstancias anteriormente expostas.

5° POLÍTICA EN PROTECCIÓN DE DATOS

BSL cumpre coa normativa vixente establecida na Lei 15/1999 de Protección de datos de carácter persoal e demais lexislación que a desenvolve.
En todo caso, o usuario é informado o dereito que lle agarraches de poder exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento sobre calquera dato de carácter persoal que nos proporciones solicitándoo a BSL a través da seguinte dirección de correo electrónico.

BSL comprométese a cancelar os datos persoais cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recollidos a través do formulario habilitado para ese efecto e almacenados no correo electrónico sen incluírse en ningún ficheiro de datos: atender ás peticións de información solicitadas polo usuario, sendo o responsable do tratamento BSL con domicilio e localización indicados na identificación xeral presente de forma gratuíta e permanente nesta web.

Doutra parte infórmase os usuarios do uso de cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do noso sitio web. As cookies que utiliza BSL son anónimas e non se refiren aos datos persoais do usuario nin se pode acceder a través das mesmas a datos do disco duro do usuario. A identidade do usuario nunca é inserida directamente na cookie e por tanto non é interceptable.

O protocolo utilizado trátase dun protocolo sen estado, o que significa que se carece de medios para relacionar información concernente a unha petición con outra petición anterior ou posterior. Este protocolo non coñece á persoa a quen está a enviar unha páxina nin cantas páxinas púidolle enviar, mesmo aínda que nos conectamos hai escasamente algúns segundos, xa que cada petición da páxina procésase independentemente.

6° XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

O presente aviso legal e condicións xerais réxense pola lexislación española. O usuario acepta estes Termos de Uso, e calquera tipo de controversia relativa ao uso deste sitio web, será interpretado con arranxo ás leis vixentes no lugar de residencia do propietario deste sitio web, tendo competencia para a resolución de todo litixio ou conflito que poida xurdir os Xulgados e Tribunais competentes dentro do ámbito territorial Español, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro.